شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ 

تحلیل بنیادی شرکت شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ 

شرکت شیمی دارویی داروپخش یکی از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین TPICO محسوب می گردد و سهام اصلی آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می باشد.

تحلیل بنیادی شرکت شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌

مطالعه