شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سيمان‌ شمال‌

تحلیل بنیادی شرکت سيمان‌ شمال‌

شرکت سیمان شمال (سهامی عام) در تاریخ 1333/06/20 تأسیس شده و طی شماره 4492 مورخ
1333/06/30 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در اسفند ماه 1347
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سیمان شمال جز واحدهای تجاری فرعی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه
ملی می باشد.

تحلیل بنیادی شرکت سيمان‌ شمال‌

مطالعه