شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

تحلیل بنیادی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با اخذ مجوز شماره 1026 مورخ 1380/09/29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1380/11/21 با سرمایه اولیه 650 میلیارد ریال به صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره 183650 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. در تاریخ 1383/10/29 بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت ، از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در تاریخ 1386/05/03 در بورس اوراق بهادار تهران با نماد ” وامید “  پذیرفته شده  و در 1386/10/16 نماد معامله آن گشوده و عرضه عمومی سهام، صورت پذیرفت. سرمایه این شرکت در حال حاضر 96.979 میلیارد ریال می باشد. 

تحلیل بنیادی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

مطالعه