شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

در تاریخ 1367/04/25 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری در قالب شرکت سهامی خاص تحت شماره 70513 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید و در تاریخ 1378/03/26 با تصویب اساسنامه جدید توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان محترم سهام، نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) تبدیل گردید و در تاریخ 1379/06/31 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

مطالعه