شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت پخش هجرت

تحلیل بنیادی شرکت پخش هجرت

در ﺗﺎرﻳﺦ ١٥ آذرﻣﺎه ١٣٤٤ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﺮان ﻓﺎرﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘ‌‌‌‌ﻬﺎ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در ﺗﺎرﻳﺦ ١٨ ﻓﺮوردﻳﻦﻣﺎه ١٣٦٣ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻫﺠﺮت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺗﺎرﻳﺦ ٢٧ آذرﻣﺎه ١٣٧٥ ﻧﻮع ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ. ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ ﻫﺠﺮت (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم) می‌باﺷﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰء واﺣﺪﻫﺎى ﺗﺠﺎرى زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى داروﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺳﺖ، دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰى ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ ﻫﺠﺮت در ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮان، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﭘﻼك ٥٥٦ ﻗﺮار دارد و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﺗﻬﺮان و ١٦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ ﻫﺠﺮت (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم) در دى ﻣﺎه ١٣٩٧ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﭘﺬﻳﺮش اوراق ﺑﻬﺎدار ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺎم آن از ﺗﻴﺮﻣﺎه ١٣٩٨ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻮرس درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

موضوع فعالیت شرکت، خرید، فروش، واردات و صادرات هر گونه مواد و محصولات دارویی، بهداشتی، آرایشی و تجهیزات پزشکی، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها، انعقاد قراردادهای مربوط به دادن و گرفتن حق امتیاز مربوط به تولید و توزیع محصولات فوق و انجام کلیه امور بازرگانی مجاز در خصوص محصولات مذکور

تحلیل بنیادی شرکت پخش هجرت

مطالعه