شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت نورد و قطعات فلزی

تحلیل بنیادی شرکت نورد و قطعات فلزی

شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در سال 1347 ب‌ه صورت سهامی خاص تاسیس شد. کارگاه های ذوب،
ریخت‌ گری ، فلزکاری و تراش کاری یک سال پس از تاسیس در سال 1348 به بهره برداری رسید و کارگاه
نورد در سال 1353 با ظرفیت 30 هزار تن به بهره برداری و طی چندین مرحله طرح توسعه،‌ ظرفیت
کنون آن به 140,000 تن ورق فولادی ساختمانی در سال رسیده است.
موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از :
تاسیس کارخانجات ذوب آهن و فولاد و سایر فلزات به منظور تولید شمش و هرگونه فرآورده های مربوط
به آن و همچنین تولید انواع ورق های ساختمانی ، فولادی ، آلیاژی ، کربنی و غیره.
ماشین سازی و ساخت انواع سازه های فلزی صنعتی و محصوالت فولادی ویژه.
فعالیت های فرعی در تحلیل بنیاد فنورد به شرح زیر است:
انجام هرگونه فعالیت تولید و معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که به طور مستقیم یا
غیرمستقیم مرتبط با موضوع شرکت باشد.

تحلیل بنیادی فنورد

مطالعه