شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

تحلیل بنیادی گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری یکی از هلدینگهای شش گانه مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری محسوب میشود که با توجه به حجم عظیم گردش مالی صندوق و نیاز تامین مالی شرکتهای این مجموعه تاسیس شده است. گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری، بر اساس بررسی های کارشناسانه فضای کسب و کار داخلی و بین المللی و با نگاه دقیق به نیازهای اختصاصی این مجموعه، در راستای تکمیل زنجیره ارزش و هم چنین کنترل استراتژیک و نظارت بر شرکت های تابعه شکل گرفته است. اين هلدينگ به منظور کنترل و مدیریت حوزه سرمایه گذاری ها در بخش مالی و همچنین مدیریت پرتفوی سهام غیرمدیریتی صندوق بازنشستگی شكل گرفت و موضوع فعاليت آن به صورت تخصصی استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری بازار سرمایه، بانک و بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، نیز بهینه سازی پرتفوی منطبق بر تعهدات و سایر خدمات مالی تعریف گردیده است تا با استفاده از افراد و مديران مجرب بتواند موجب رشد و تعالي اهداف صندوق بازنشستگي كشوري و در نهایت رفاه بیشتر بازنشستگان محترم شود.

تحلیل بنیادی ومدیر

مطالعه