شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاویان

تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاویان

شرکت فولاد کاویان در سال 1369 به صورت سهامی خاص تاسیس شد. این شرکت با نماد فوکا در
گروه فلزات اساسی مورد پذیرش بورس اوراق بهادار قرار گرفت و در سال 1394 از بورس اوراق بهادار
خارج و در بازار پایه فرابورس پذیرفته شد.
همانطور که گفته شده شرکت فولاد کاویان در تولید ورق های گرم فولادی فعالیت دارد. ظرفیت
اسمی تولید شرکت ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ تن محصول نورد گرم است که در حال حاضر ظرفیت عملی تولید ۷۵
درصد ظرفیت اسمی است. تولیدات این شرکت در دو بخش کارمزدی و غیرکارمزی می باشد.

تحلیل بنیادی فوکا

مطالعه