شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شیراز

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شیراز

شركت پتروشیمی شیراز به عنوان اولین واحد تولیدی صنایع پتروشیمی ایران در سال 1342 به منظور رفع
نیازهای کشور و تامین مواد اولیه استراتژیک جهت صنایع پایین دستی و کشاورزی و به منظور تولید
کودهای شیمیایی آغاز به فعالیت نمود.
این شركت در 45 کیلومتری شهر شیراز، در مجاورت رودخانه کر و در نزدیکی مرودشت واقع گردیده است.
وسعت شركت 300 هکتار است که از این مقدار 72 هکتار آن را محوطه صنعتی تشکیل می دهد. ارتفاع
شركت از سطح دریا حدود 1600 متر می باشد. شروع به کار شركت با بهره برداری از 4 واحد تولید آمونیاک،
اوره، اسید نیتریک و نیترات آمونیوم و نیز واحد تامین سرویس های جانبی ( آب ، برق ، بخار و هوای
فشرده ) توام بوده و پس از آن با توجه به نیاز کشور ، طرح های توسعه متعددی به مرحله اجرا درآمده
است.
با بهره برداری از این طرح های توسعه ،در حال حاضر ساالنه 676،500 تن آمونیاک و 1،567،500 تن اوره
تولید می گردد كه نقش مهمی در تامین نیازهای كشور و همچنین عرضه به بازارهای جهانی خواهد داشت.
در حال حاضر ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی شركت برابر با 2،707،220 تن در سال می باشد.

تحلیل بنیادی شیراز

مطالعه