شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت ملی صنایع مس ایران

تحلیل بنیادی شرکت ملی صنایع مس ایران

درسال 1351 دولت اقدام به تأسیس “شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان” نمود.
در سال 1355 نام شرکت به “شرکت ملی صنایع مس ایران” تغییر یافت. قابل ذکر است
بهره برداری از کارخانه شرکت از سال 1362 آغاز شده است.از سال 1381با تشکیل سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران، سهام شرکت مذکور به این سازمان منتقل و
فعالیت آن با تغییر اساسنامه در چارچوب قانون تجارت ادامه یافت.
موضوع فعاليت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن
مس ايران، توليد، توزيع و فروش محصولات پرعيار شده سنگ مس و فلز مس، توزيع و
فروش محصولات اعم از داخلی و خارجی، مشارکت و جلب مشارکت در طرح های
سرمايه گذاری مربوط به صنايع مس و انجام کليه عمليات و معاملات مالی، تجاری، صنعتی،
معدنی و خدماتی که بطور مستقيم يا غيرمستقيم به تمام يا هريک از موضوعات مشروحه
فوق اعم از داخلی يا خارجی مربوط باشد.

تحلیل بنیادی فملی

مطالعه